Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

Fradeling av eiendom

Fradeling av eiendom

Dersom du ønsker å opprette en ny matrikkelenhet på eiendommen din må du søke fradeling etter Plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav m og evt. Jordloven.

Beskrivelse

Ønsker du å fradele en tomt eller opprette en festegrunn for mer enn ti år, må du søke kommunen om tillatelse.  En slik tillatelse er trinn en i en saksbehandlingsprosess. Trinn to består i å avholde en oppmålingsforretning hvor den nye enheten får eget gårds- og bruksnummer (matrikkelnummer).

Ved delingen må det ikke oppstå forhold som strider mot plan- og bygningsloven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Derfor er kravene til søknaden og saksbehandlingen i kommunen den samme som for byggesøknader. Skal du søke om fradeling for en ekstra boligtomt i hagen, må kommunen ta stilling til om den nye parsellen lar seg bebygge med et bolighus av normal størrelse og standard.

Tillatelse til fradeling er ikke nødvendig for deling som skjer som ledd i jordskifte i samsvar med rettslig bindende plan.

Målgruppe

En delingssøknad kan kreves av blant annet:

  • Grunneiere (personer som har grunnbokshjemmel til en eiendom) 
  • Personer som gjennom en rettskraftig dom er kjent som eier til den delen av eiendommen som ønskes fradelt
  • Personer som har innløst festegrunn etter lov om tomtefeste

Kriterier/vilkår

For å kunne sette i gang tiltaket må søknaden (og eventuelt søknad om dispensasjon fra vilkårene, eventuelt forslag til endring av reguleringsplan) være godkjent av kommunen. Følgende vilkår må være oppfylt:

  • Nabovarsling må være foretatt  
  • Tomtedeling må tilfredsstille alle krav til byggetomt i Plan- og bygningsloven, slik som krav til vei, vann og avløp
  • Tiltaket må ikke være i strid med kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan

 

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Søknad om deling av eiendom må fremmes skriftlig. Du må angi hvordan delingen ønskes utført. Du må også legge frem et forslag til grenseforløp og adkomst inntegnet på kart.

Omsøkt areal må inntegnes på et kartutsnitt i M 1: 1000 og på et oversiktskart som viser hvor i kommunen den omsøkte tomt ligger.

Skjema

Søknad om fradeling

Vedlegg

Kartutsnitt M 1: 1000 og oversiktskart.

Søknaden sendes til

Hattfjelldal kommune, O.T. Olsens vei 3A, 8690 Hattfjelldal

post@ hattfjelldal.kommune.no

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak.

Saksbehandlingstid

En søknad om tillatelse som ikke medfører dispensasjon fra vilkårene, skal avgjøres av kommunen innen tolv uker.

Hvis det i tillegg ikke har kommet merknader fra naboer/gjenboere og det ikke er nødvendig med uttalelser fra annen myndighet, skal kommunen avgjøre saken innen tre uker.

Klagemulighet

Er du misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS