Tekststørrelse
Kontrast
vinterbilde

Dispensasjon bygge- og anleggstiltak eller fradeling

Når må man søke dispensasjon og hvordan?

Når et bygge- anleggstiltak eller fradeling ikke er i samsvar med reguleringsbestemmelser, bebyggelsesplan, kommuneplanens bestemmelser eller lover, vedtekter eller forskrifter, er det behov for å søke om dispensasjon (tillatelse til å utføre tiltak som i utgangspunktet ikke er tillatt).

De forskjellige områdene i kommunen har ofte forskjellige bestemmelse, så man må finne ut hva bestemmelsene er for den eiendommen man skal utføre tiltak på, og om det er nødvendig å søke dispensasjon. Kommunen gir ut informasjon om hvilke bestemmelser som kommunen har i de enkelte områder. Dette kan for eksempel være kommuneplanens bestemmelser, reguleringsbestemmelser eller bebyggelsesplan.

Lover og forskrifter som Plan- og bygningslov, tekniske forskrifter til pbl., veiledning til pbl, jordloven, veglov og annet lovverk, finnes på:

www.lovdata.no (gjeldende lover)

Dispensasjonssøknaden kan legges ved rekvisisjon av kartforretning til kommunen, eller leveres alene, og bli behandlet av rette politiske instans. Husk at nabovarsling må utføres, og at det må framgå av varselet at det søkes om dispensasjon.

Hvordan skal dispensasjonssøknaden utformes?

  • Et brev der man selv (eller ansvarlig søker i søknadssaker) skriver hvilken lov/forskrift/bestemmelse det søkes om dispensasjon fra. Skjema finner du her:  Mal søknad om dispensasjon
  • Beskriver hva som skal gjøres som bryter med bestemmelsene/lovene/vedtektene/forskriftene.
  • I søknaden må fordelene ved dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet
  • vurdering.
  • Opplyser hvilken eiendom det gjelder.
  • Tiltakshaver eller ansvarlig søker underskriver.
  • Legger ved bekreftelse på at naboer er varslet (Blanketter finner du her).

Nabovarsling og søknad om dispensasjon

Når man må søke om dispensasjon, så MÅ det fremgå av nabovarselet også. Det kan skrives på skjemaet ”Nabovarsel” i rubrikken ”Beskriv nærmere hva nabovarselet gjelder” at man søker om dispensasjon og hvilke bestemmelser/lover/vedtekter/forskrifter det gjelder. Eller man kan merke av for at det ligger ved en kopi av brevet/dispensasjonssøknaden (sammen med kopi av tegninger og kart som også skal følge nabovarselet).

Tidsfrist for kommunen til å behandle saken

For dispensasjonssaker som gjelder bestemmelser i arealplaner gjelder ikke fristene. For andre dispensasjoner i byggesaker gjelder 12 ukers frist for kommunen.

Gebyr for behandling

I følge kommunens betalingsregulativ tas det gebyr for behandling av dispensasjonssøknader. Dette gebyret kommer i tillegg til ordinært behandlingsgebyr i delings- eller byggesaken.

 

Søknad sendes:
post@hattfjelldal.kommune.no, eller Hattfjelldal kommune, O.T. Olsensvei 3A, 8690 Hattfjelldal
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS