Tekststørrelse
Kontrast
sommerbilde

Egenandel for pleie-, rehabilitering og omsorgstjenester 2016

Egenbetalingssatsene for pleie- rehabiliterings- og omsorgstjenester endres fra 1. januar 2016, i h.h.t. kommunestyrets budsjettvedtaket KS-111/15.

I medhold av delegert myndighet fatter PRO- leder følgende vedtak:

1. Egenbetalingssatsene for pleie- rehabiliterings- og omsorgstjenester endres fra         

    1. januar 2016, i h.h.t. kommunestyrets budsjettvedtak for 2017 i K-sak KS-112/16

2. Sykeheim:

            Pkt. 11 i vedtaket lyder:
            Betalingssatser for opphold på Hattfjelldal sykeheim fastsettes ut fra ”Forskrift om
            egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester av 16.12.2011 nr. 1349”.
            Dette innebærer at det betales 75 % av inntekt fra Folketrygden (NAV) og 85 % av
            annen inntekt ved opphold over 60 døgn. 

 

2.1. Korttidsopphold:

Korttidsopphold på Hattfjelldal sykeheim betales i henhold til. gjeldende 
            bestemmelser i «Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester
            av16.12.2011nr. 1349»
 
            Forskriftens § 6 andre ledd sier følgende:
            Kommunen har adgang til å ta betaling for korttidsopphold og dag – eller nattopphold,
            fra første dag. Betalingen fastsettes av Kongen, jfr.§ 4.
 
Egenandel for korttidsopphold i 2016: NOK 150,- pr. døgn, jfr. forskriftens § 4.
Egenandel for dag – og nattopphold i 2016: NOK 80,- pr. dag eller natt, jfr.
forskriftens § 4.
Ved flere korttidsopphold kan kommunen kreve vederlag for langtidsopphold, hvis antall liggedøgn overstiger 60 pr kalenderår, jfr. forskriftens § 6 tredje ledd.
Plikten til å yte vederlag gjelder til og med den dagen institusjonsoppholdet opphører, jfr. forskriftens § 6 fjerde ledd.
 
            I egenandelen for korttidsopphold inngår dekning av opphold, mat, medisiner, foruten 
            tjenester som legetjeneste, fysioterapi og sykepleietjeneste samt nødvendig
            tannbehandling, jfr. forskriftens § 7

2.2. Avlastningsopphold/ Avlastningsbolig/ Øyeblikkelig hjelp:

            Det betales ikke egenandel for avlastningsopphold eller døgnopphold for øyeblikkelig
            hjelp.

2.3. Langtidsopphold:

            For langtidsopphold i institusjonv beregnes betalingssatsen ut fra inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp pr. år. Det kreves betalt 75% pr. år. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85%. Betaling begrenses slik at enhver har i behold til eget bruk minst 25% av folketrygdens grunnbeløp i tillegg til fordel av fribeløp. Fribeløpet ved langtidsopphold i institusjon justeres i samsvar med endringer i «Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.»

3. Heimetjenester:

Pkt. 12 i vedtaket lyder:

Betalingssatser for praktisk bistand (heimehjelp, vaktmestertjeneste, vask av tøy, brukerstyrt personlig assistent etc) fastsettes ut fra ”Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester av 16.12.2011 nr. 1349” kapittel 2 og økes med 1,1 % ut fra konsumprisindeksen for helsepleie 15. oktober 2016 med virkning fra 1. januar 2017.  Det gir en økning på 2,94% fra 2016 til 2017.   Det tas hensyn til betalingstak inntil 2 G. Ved beregning av nye satser, foretas avrunding oppover til nærmeste hele krone.

 

3.1. Praktisk bistand (Heimehjelp) 2017:

          Pris for praktisk bistand (heimehjelp) for inntekt inntil 2G: NOK 190,- pr måned, jfr.
          forskriftens § 10 andre ledd.
 
          For inntekt over 2G er det timepris på tjenesten: NOK 283,- pr time.

 

3.2. Heimesykepleie:

Det betales ikke egenandel for heimesykepleie.

4. Egenbetaling for matombringingstjenesten:

            Pkt. 14 i vedtaket lyder:
            Priser matsalg PRO:
            Frokostprisen settes til NOK 49,- pr. måltid fra 1. januar 2017.
            Middagsprisen settes til NOK 91,- pr. stor porsjon fra 1. januar 2017.
            Middagsprisen settes til NOK 70,- pr. liten porsjon fra 1. januar 2017.
            Kveldsmatprisen settes til NOK 49,- pr. måltid fra 1. januar 2017.
 
            Dette er uavhengig av om det spises heime eller på sykeheimen, Aruna og lignende.
            Ombringingen er inkludert i prisen.

 

5. Trygghetsalarmer:          

       Pkt. 13 i vedtaket lyder:
       Leie av trygghetsalarmer økes med 1,1 % ut fra konsumprisindeksen for helsepleie til
      NOK 252 ,- pr. måned for 2017. Dersom trygghetsalarm tildeles som nødvendig
      helsetjeneste og tjenestemottaker har inntekt lavere enn 2G i Folketrygden, skal det ikke
      betales mer enn det Stortinget har fastsatt (NOK 190 ,- pr måned for 2016).
 

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS