Tekststørrelse
Kontrast
sommerbilde

Avlastning og omsorgsbolig i Hattfjelldal.

Ordfører Harald Lie

Etter mange års planlegging er jeg nå svært glad for at vi kommer i gang med bygging av omsorgsboliger, (avlastningsboliger).

Situasjonsplan omsorgsbolig, foto.                                        Utenomhusplan, kart

Allerede for over 10 år siden var behovet der, og det har vært flere runder med faglige vurderinger og politiske vurderinger både med utforming og plassering. Som ordfører er det vedtak som er min og administrasjonens arbeidsborder. Som ordfører registrerer jeg at det er flere misforståelser som farger debatten. De ønsker jeg å få ryddet opp i. Boligpolitisk plan er kommunestyrets overordnede plan for de prioriteringer av boligtiltak som skal gjennomføres.

Trykk på linken:  Få oversikt over politisk behandling av avlastning/omsorgsbolig i Hattfjelldal.

Boligpolitisk plan fra 2013 til 2015: - Der var avlastningsboliger planlagt bygd 2014.

Boligpolitisk plan 2015 til 2018: - Der var avlastningsboliger planlagt bygd 2015.

Boligpolitisk plan 2016 til 2019: - Der var også avlastningsboliger planlagt bygd 2015 og kom da i tillegg som egen sak.

Først høsten 2015 ble selve bestillingen gjort med plassering og innhold. Videre ble følgende politiske behandling gjort:

02.11.15 Valg av bygningsmessig løsning for avlastningsbolig i råd for eldre og funksjonshemmede enstemmig.

04.11.15 Valg av bygningsmessig løsning for avlastningsbolig i formannskap enstemmig.

18.11.15 Valg av bygningsmessig løsning for avlastningsbolig i kommunestyret enstemmig.

02.03.16 Annonsering av oppstart detaljregulering deler av Nyborg/Svean.
Frist 04.04.16 for tilbakemelding.

09.03.16 Godkjenning av prosjektplan for Avlastningsbolig nybygg. Formannskap

11.04.16 Detaljregulering Kalkviksvei. Planutvalget

12.04.16 Offentlig ettersyn 12.04.16 til 24.05.16

En viktig aktør i forhold til plassering av slike bygg er fagmiljøet og husbanken som medfinansier. Det har vært svært viktig for kommunen at brukerne, representert gjennom pårørende, har fått anledning til å være med å planlegge løsningen.

For å få finansiering gjennom husbanken ble det stilt krav om at det måtte bygges som omsorgsboliger, og etter mer planlegging med prosjektgruppa, NAV og husbanken oppdaget en økte kostnader. Et av kriteriene som skal oppfylles er at de skal være sentrumsnære og nært øvrige helse-/omsorgstilbud.

07.03.17 Finansiering av Omsorgsboliger (tidligere Avlastningsbolig) formannskap.

15.03.17 Finansiering av Omsorgsboliger (tidligere Avlastningsbolig) kommunestyre.

Den politiske behandlingen har gått over en 2-års periode og utredninger og saker har vært gjort allment tilgjengelig for alle. Prosessen har derfor vært helt åpen.

27.03.17 Varsel om endring av plangrense og høring av planforslag.
Frist 07.05.17 for tilbakemelding.

01.06.17 Godkjenning i AMU enstemmig vedtatt. Det meste er ferdig planlagt av arkitekt. Uteområde, hus, veier, vann, avløp, strøm, fiber med mer.

Valget av tomt ble gjort allerede i 2015, med bakgrunn i kommunestyrets sak 085/15 den 18.11.15. Reguleringsplansaken har derfor sitt utgangspunkt i dette kommunestyrevedtaket.

06.06.17 Vedtak om detaljregulering av tomta i planutvalget.

14.06.17 Vedtak om detaljregulering av tomta i kommunestyret.

Planprosessen for reguleringsplanen har også vært åpen for alle å følge med på og alle som har villet, har kunnet meldt inn merknader og kommentarer. Når det bygges i sentrum er det selvsagt mange forhold som skal håndteres. Hensynet til beboere, hensynet til andre interesser, herunder veitrafikk, grøntarealer, kulturminner, næringsliv mv. dette er gjort i denne planen.

Selv om hele tomta blir omregulert vil vi selvsagt ikke grave i samiske kulturminner eller i sikkerhetsområdet rundt.

Parken nedenfor veien til sameskolen blir i liten grad endret. Det er planer om å plante noen flere trær. Boligen er fortsatt planlagt fra veien til sameskolen og innover i bakken bak veien.

Bygget vil bli så lavt at det vil være god sikt over fra bygninger bak. Bygget vil selvsagt heller ikke påvirke aktiviteten som næringslivet har i sentrum. Dette vil fortsette som før.

Det er både personellmessige, økonomiske og tidsmessige vurderinger som veier tungt for at vi bør bygge nå og ikke starte planleggingen på nytt. I tillegg til at det også er mange som mener det blir en bra plassering.

Jeg tror alle har forståelse for at miljøterapitjenesten i kommunen har en brukergruppe som har krav på kommunale tjenester med riktig kvalitet, og at de ansatte som skal levere disse tjenestene har en god arbeidsplass.

Vi gjør alle vårt beste for å finne de gode løsningene, og det er både frustrerende og leit når diskusjonen kommer etter at vedtaket er tatt. Det er representanter i kommunestyret som har fått direkte stygge kommentarer selv om de bare gjør så godt de kan. Kom gjerne og spør om noe er uklart. Ofte er det mange hensyn som må tas, og alle får ikke viljen sin.

Når dette bygget er ferdig står omsorgsbolig for demente for tur. Og Hattfjelldal har som mange andre kommuner en stadig økende andel eldre i befolkningen. Dette må det planlegges for og tas høyde for.

Håper vi nå kan få fokus videre fremover og få gode løsninger for omsorgsboliger for dem også. Alle politiske partier trenger flere medlemmer og det er da bare å melde seg inn og delta i det videre arbeidet for de som ønsker.

I Hattfjelldal har denne saken svært lite med partipolitikk å gjøre. Her er vi enige om at omsorgsboliger må på plass fort, og at de må ligge i sentrum.

Mvh Harald Lie
Ordfører

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS